Αρχική                Εταιρεία                Υπηρεσίες                Νέα                Επικοινωνία

Υπηρεσίες στις οποίες

μπορείτε να στηριχτείτε

 Home.html

Καλώς ήρθατε στην Trust Office...


το συνεργάτη στον οποίο μπορείτε να στηριχτείτε για την παροχή υπηρεσιών στελέχωσης.


Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον όλοι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού. 


Με γνώμονα τις ανάγκες των εργοδοτών, η Trust Office παρέχει ποιοτικό προσωπικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας με σκοπό την σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών. 


Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και να στελεχώσουμε θέσεις πελατών μας με τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους.


Πολιτική της εταιρείας είναι να:


  1. είναι δίκαιη, συνεπής και να μην κάνει διακρίσεις.

  2. δρα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις σωστές πρακτικές.

  3. ερευνά παράπονα και καταγγελίες που σχετίζονται με τα εργασιακά θέματα.

  4. ενημερώνει τους εργοδότες και τους υποψήφιους για την πρόοδο των διαδικασιών επιλογής.


Για να διασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών όλο το προσωπικό μας εκπαιδεύεται καταλλήλως.